परा शक्ति प्रार्थना ।। Para Shakti Prarthana ।।

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । शरण्ये त्रियंबके गौरी नारायणी नामोस्तुते ।। त्वमेव माता च पिता…