परा शक्ति प्रार्थना ।। Para Shakti Prarthana ।।

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ।

शरण्ये त्रियंबके गौरी नारायणी नामोस्तुते ।।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव ।।

सर्वे भवन्तु सुखिन:, सर्वे सन्तु निरामय ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुख भाग भवेत ।।

……………….